اساسى ترين هدف در تشكيل خانواده از نظر قرآن

پرسش :

از نظر قرآن، اساسى ترين هدف در تشكيل خانواده چیست؟پاسخ :

مهم ترين نكته قرآنى در تبيين حكمت ازدواج، اين است كه خداوند، وقتى مى خواهد در قرآن حكمت ازدواج و تشكيل خانواده را بيان كند، نمى گويد : حكمت خلقت همسر و تشكيل خانواده، بقاى نسل يا فرزند صالح يا پيشگيرى از فساد يا سازندگى اخلاقى و اجتماعى و يا توسعه ارزش هاى اسلامى است ؛ بلكه به حكمتى اشاره مى فرمايد كه بدون آن، هيچ يك از اهداف خلقت انسان، قابل تحقّق نيست و آن، عبارت است از آرامش روانى .

بدون آرامش روانى، نمى توان از جوان، انتظار تقوا داشت . بدون آرامش روانى، نه نسل سالم و صالح پديد مى آيد، و نه سازندگىِ اخلاقى و اجتماعى اتّفاق مى افتد و نه ارزش هاى دينى و آرمان توحيد، گسترش مى يابد .

كاوش هاى ميدانى نشان مى دهند كه اضطراب روانى و عدم تعادل روحى، نقش عمده اى در فسادهاى اخلاقى و اجتماعى دارد و بيشتر جنايات هولناك و خودكشى ها در ميان مجرّدها و به دست آنها صورت مى گيرد .[۱]از اين رو، تشكيل خانواده مى تواند سهمى اساسى در آرامش روانى و سازندگى هاى اخلاقى و اجتماعى ايفا نمايد و اين، رمز تأكيد قرآن و احاديث اسلامى بر تشكيل خانواده و تحكيم آن و پيشگيرى از فروپاشى اين كانون مقدّس است .


[۱]تحقيقات نشان داده ميزان ارتكاب جرائم و تنوّع و خطرآفرينى آنها در سال هاى نوجوانى و جوانى (پيش از ازدواج) بيش از ديگر سنين است . لذا جامعه شناسان معتقدند بالا بودن سطح جنايت براى طبقات سنّى جوان ، پديده اى است سخت پايدار . جرايمى از قبيل : جرائم خشونت بار ، تجاوز به عنف و اعتياد ، بالاترين ارقام خود را در اين سنين دارد (جامعه شناسى كجروى : ص ۲۹۵ و ۳۰۷) . همچنين هر چند ميزان خودكشى در آمارهاى جهانى ، در ميان سالان (۴۵ سال به بالا) بيشتر از ديگر گروه هاى سنّى است ، امّا با اين حال ، با اعمال ملاحظات آمارى ، مشخّص مى شود كه نسبت خودكشى در افراد مجرّد و تنها ، به مراتب بيشتر از متأهّلان است . البتّه ميزان آن در رده سنّى ۱۵ تا ۲۴ سال نيز رو به افزايش است . در ايران ، بيشترين خودكشى در گروه سنّى ۲۵ تا ۳۰ سالگى گزارش شده است . از سوى ديگر ، طلاق نيز خودكشى را افزايش مى دهد . مردانى كه از همسران خود جدا مى شوند ، بيش از زنان مطلّقه ، خود را مى كشند . مرگ همسر (زن يا شوهر) نيز ميزان خودكشى را بالا مى برد (ر . ك : خودكشى ، دوركيم : ص ۱۸۹ به بعد ؛ گزارش كارگروه خودكشى همايش اسلام و آسيب هاى اجتماعى «منتشر نشده») .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت