بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سُوَر معوذتین

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : رضا آقاپور
پديدآورنده : محمد صادق حیدری

سال / شماره پیاپی / صفحه 248 - 229

چکیده :

یکی از روایاتی که دربارۀ سبب نزول سُوَر فلق و ناس وارد شده، روایت لبید بن اعصم یهودی درخصوص سِحر و جادو شدن پیامبر گرامی اسلام است. در روایات چنین آمده که شخصی به نام لبید بن اعصم با دمیدن در یازده گِره، پیامبر2 را سِحر نمود و ایشان به خاطر این سحر بیمار گردید. آنگاه خداوند دو سورۀ فلق و ناس را برای شفای پیامبر2 بر ایشان نازل فرمود. در نوشتار پیش ‌رو که به روش توصیفی‌تحلیلی انجام گرفته، تلاش شده است تا «سند و متن» این روایت در منابع شیعه و سنی تحلیل و ارزیابی گردد. بررسی‌های نشان می‌دهد که این روایت به طرق مختلف در منابع روایی و تفسیری فریقین نقل شده و همۀ آن‌ها از ضعف سندی برخوردار است. همچنین محتوای این روایات به دلیل اختلافات موجود در متن آن‌ها، تعارض با قرآن، شأن و عصمت پیامبر2 و حقایق تاریخی، دارای تشویش و اضطراب بوده و غیرقابل اعتماد است.

کلیدواژه‌های مقاله :پیامبر، معوذتین، لبید بن اعصم، نقد سندی، نقد متنی.،