قواعد مستخرجه از قضاوت‌های حضرت علی(علیه السلام)در باب ارث، وصیت، نکاح و طلاق

مشخصات :

دانشجو : مهسا رئوفی

استاد راهنما : مهدی رهبر

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرکز آموزشی : پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث
سال دفاع : شهریور 1392

چکیده :

در رساله حاضر به بررسی و استخراج قواعد فقهی از قضاوت‌های حضرت علی (علیه السلام)پرداخته شده است؛ پيامبر |می‌فرمایند‌: آگاه ترين امّت من به موازين قضا، على بن ابى طالب(علیه السلام)است. با توجه به این که حضرت آگاه‌ترین فرد به منصب قضا بودند و قضاوت‌های فراوانی داشته اند، و غالباً قضاوت‌های ایشان جنبه‌ی عمومی داشته، حائز اهمیت است که قضاوت‌های آن حضرت را بیشتر بشناسیم، تابتوانیم از آنها به درستی بهره بگیریم.

امیرالمؤمنین×علاوه بر ادله شرعى و ادله ی نقلی از ادله علمى نیز استفاده مى‌کردند. ایشان همچنان‌که بر اساس بینه وسوگند و قسامه و.. که ادله شرعى است، قضاوت مى‌کرد، در قضایاى پیچیده، براى کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت، روش‌هاى گوناگون علمى را به خدمت مى‌گرفت.

امام×با این اقدام، در به کارگیرى علوم و استفاده از امارات و قرائنى که موجب یقین و کشف حقیقت واقع مى‌شود، آفاق جدیدى را به روى قضات گشود.

امیدوارم این رساله بتواند در شناخت معارف بی‌کران حضرت علی×سهمی داشته باشد، وبرای جویندگان طریقش مؤثر واقع گردد.

کلیدواژگان : قضاوت، حضرت علی ×، ارث، وصیت، نکاح، طلاق .