مزار يونس(ع)

مزار يونس(ع)

معرفی مزارهایی که به حضرت یونس منتسب است.

در كوفه كناره رود فرات، قبرى منسوب به يونس عليه السلام قرار دارد كه داراى گنبد و بارگاه است.[۱]البته در منطقه موصل عراق و حوالى شهر الخليل در فلسطين و همين طور در حوالى بيروت در منطقه مسيحى نشين الجيه نيز قبرى منسوب به يونس پيغمبر وجود دارد.


[۱]. در مصباح الزائر ص ۷۵ زيارت نامه ‏اى براى قبر يونس عليه ‏السلام آمده است.