شخصیت‏ شناسی احمد بن ادریس قمی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید جمال الدین موسوی

سال / شماره پیاپی / صفحه 17

چکیده :

احمد بن ادریس قمی از طایفه ا شعری و از راویانی ا ست که او را به وثاقت ستوده اند. دارای کتابی به نام نوادر بوده و جنبه انتقال دهندگی میراث حدیثی اصحاب در او برجسته است. وی میراث روایی فراوانی را از حوزه کوفه و مناطقی مانند نی شابور با واسطه احمد بن محمد بن عیسی و به همراه افرادی مانند سعد بن عبد الله، حمیری و محمد بن یحیی العطار و یا به طور مستقیم به قم انتقال داده است. در بسیاری موارد از افراد متهم به جعل و ضع و غلو روایت نموده و مانند استادش احمد ا شعری هیچ گاه چنین اتهاماتی متوجه خود او نبوده است. بررسی روایات احمد بن ادریس از بهترین شواهد بر متن محور بودن قدما در پذیرش و یا رد روایام است.

کلیدواژه‌های مقاله :احمد بن ادریس، حوزه حدیثی قم، میراث حدیثی کوفه.