عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایت

نشریه : پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : حکمت جارح

سال / شماره پیاپی / صفحه 67تا 90

چکیده :

اعتقاد راویان از مسائل تأثیر گذار در سنجش اعتبار روایات، به ویژه در روایات وارد شده در فضائل اهل بیت (ع) است. این نکته بسیار مورد تأکید محققان اهل سنت قرار گرفته است. همچنین گرایش به فرق و مذاهب مختلف تأثیر بسزایی در توثیق و تضعیف راویان دارد و هر جا برخی از روایان، اعتقاداتی بر خلاف اعتقادات رجالیان (مؤلفان کتاب‌های جرح و تعدیل) داشته باشند، «اهل بدعت» نامیده می‌شوند. همین مسئله سبب انکار روایات منقول در فضائل اهل بیت(علیهم السلام) شده است، سبب آن نیز وجود راویان شیعی یا رافضی در سند آن روایات است، به ویژه اگر این روایات، موافق و مؤید مذهب راوی نیز باشد. دیدگاه رجالیان اهل سنت درباره روایات «اهل بدعت» متفاوت است. برخی روایات آنان را مطلقاً پذیرفته‌اند، برخی به طور مطلق رد کرده‌اند، و برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده‌اند. در این نوشتار اقوال آنان به صورت تفصیلی بررسی می‌شود و بر اساس مبانی و دیدگاه اهل سنت، قول صحیح در پذیرش و عدم پذیرش روایات مطرح می‌شود

کلیدواژه‌های مقاله :اعتقاد راوی، اهل بدعت، جرح و تعدیل، احادیث فضائل.