گذری و نظری بر دو کتاب دانش‏نامه امام حسین عليه السلام و شهادت‌نامه امام حسین عليه السلام

سال / شماره پیاپی / صفحه 14

چکیده :

دانش‏نامه ‏ی امام حسين(ع) کتاب و به عبارتی موسوعه‏ ای است، حاصل تلاش بیش از ده ساله جمعی از پژوهشگران که سعی شده از برترین منابع و با دقت جمع آوری و تنظیم شود و از پانزده بخش و 138 فصل، تشکیل شده است. کتاب شهادت‏نامه‏ ی امام حسین(ع) در واقع گزیده‌ای است هزار صفحه‌ای، از دانش‌نامه‏ ی امام حسین(ع)‌‌‌ که تنها به بخش‌های مربوط به قیام و شهادت امام(ع)‌‌‌ و یاران باوفای ایشان پرداخته و طبیعتاً با حذف موارد بسیار کمتری (در مقایسه با کتاب پیشین)، توانسته است مباحث مربوط را خلاصه‌سازی نماید. در این نوشتار به معرفی، بررسی و نقد کوتاهی از دو کتاب دانش‏نامه‏ ی امام حسين(ع) و شهادت‏نامه‏ ی امام حسین(ع) پرداخته شده است. این دو کتاب بعنوان دو مرجع اصلی درباره‏ ی زندگی امام حسین(ع) و ماجرای کربلا هستند که از سوی انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین(ع)، دانش‏نامه امام حسین(ع)، شهادت نامه امام حسین(ع)، نقد.