جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونه ها، مصادر و اسناد)

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین ناظمی
پديدآورنده : مهدی مردانی گلستانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 38-57

چکیده :

کاستی ایمان زنان گزاره ای است که در خطبه 80 نهج البلاغه و برخی دیگر از روایات اسلامی آمده و از دیر باز با چالش ها و ابهامات فراوانی همراه بوده است. بدیهی است که خاستگاه این نگره را باید در متون روایی فریقین رد یابی کرد. این گزاره روایی زمانی اعتبار لازم برای تحلیل و استناد در آموزه های دینی را پیدا می کند که از حیث اسناد و مصادر شرایط اعتبار را داشته باشد. از این رو، این مقاله کوشیده است تا علاوه بر گونه شناسی روایات کاستی ایمان زنان، به اعتبار سنجی سندی و مصدری آنها بپردازد که در نهایت اعتبار نسبی اسناد و مصادر آن مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :روایات نقصان ایمان زنان؛ گونه شناسی؛ آسیب شناسی؛ مصدر شناسی؛ سند شناسی