تجلی قرآنی بایسته‌های اخلاق اجتماعی در صحیفه سجادیه

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : الهه هادیان رسنانی
پديدآورنده : کوثر بصام

سال / شماره پیاپی / صفحه 80-105

چکیده :

اندیشه ‌های قرآنی امام سجاد علیه‌السلام در صحیفه سجادیه در تمام زمینه‌های معرفتی ازجمله در حوزه اخلاق اجتماعی تحت تاثیر قرآن و در این مجموعه به شکل دعا تجلی یافته است.در این آموزه معرفتی و دینی (اخلاق اجتماعی)، حضرت با بهره‌گیری از معارف قرآنی در این زمینه و تأثیر پذیرفتن از کلام وحیانی با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمانه خود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بیان این معارف و آیات قرآنی اهتمام ورزیده‌اند. ازاین‌رو محور اصلی این پژوهش ذکر انواعِ اثرپذیری کلام امام از قرآن در بیان بایسته‌های اخلاق اجتماعی است که امام سجّادعلیه‌السلام برای بیان این آموزه‌های اخلاقی در کلام خود از آن‌ها بهره گرفته و اندیشه حضرت در القای این معارف الهی از آن‌ها تأثیر پذیرفته است. برای نیل به این مهم با استفاده از روش کتابخانه‌ای از تفاسیر قرآن و شروح موجود از صحیفه و دیگر منابع تاریخی و اخلاقی بهره گرفته‌شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :صحیفه سجّادیّه؛ اخلاق؛ اخلاق اجتماعی؛ تجلی قرآنی؛ دعاهای اخلاقی