ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه - 15

نویسنده : پديدآورنده : میر علی سید نقوی
پديدآورنده : علی فرهادی

سال / شماره پیاپی / صفحه 21-39

چکیده :

مبانی نظری رایج در ارزیابی عملکرد،بامبانی فرهنگی کشورمان که خدامحوری، ولایت محوری وکنترل درونی است منافات دارد، از این‌رو هدف این مطالعه تعیین ویژگی‌ها، ابعاد و مؤلفه‌ها الگوی ارزیابی عملکرد برمبنای فرمایشات گهربار حضرت علی(ع) است. این تحقیقا نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و ازنظر روش توصیفی است. جامعه مورد مطالعه کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه (خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها) است که به روش تمام شمار مورد بررسی قرارگرفته اطلاعاتبهشیوهکتابخانه‌ایجمع‌آوری‌شده و به روش تحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی تجزیه‌وتحلیل گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که ویژگی‌های ارزیابی عملکرد در اندیشه امیرالمؤمنین علی(ع) شامل دو بعد؛ ویژگی‌های اجرایی (دقت و ریزبینی، قاطعیت، عدالت‌جویی و انصاف و پویایی و انعطاف‌پذیری) و اهداف و رویکردها (استراتژی محوری، نتیجه‌گرایی و تعالی و بهبود مستمر) می‌باشد و انواع ارزیابی عملکرد نیز در اندیشه آن حضرت شامل؛ ارزیابی الهی یا معنوی و ارزیابی غیر الهی یا سازمانی (خودارزیابی، ارزیابی همگانی و ارزیابی مدیریتی) است که استفاده از این مبانی ارزشمند در طراحی مدل‌های ارزیابی عملکرد، راه گشای مدیران و مسؤولان این حوزه خواهد بود.

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت علی (ع)؛ نهج‌البلاغه؛ ارزیابی عملکرد؛ نگاشت شناختی