راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی برای رفع محرومیت با الگو گیری از سیره امام رضا (ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : محمد عبدالحسین زاده
پديدآورنده : میثم لطیفی

سال / شماره پیاپی / صفحه 26

چکیده :

در سالهای اخیر نقش مشارکت های مردمی مبتنی بر انگیزه های خیرخواهانه یا اعتقادات مذهبی، به عنوان یک حرکت و تالش مؤثر در جهت تقویت حمایت های اجتماعی مورد توجه جدّ ی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش تشریح نقش نهادهای دینی و مردمی در رفع محرومیت و فقر با تاکید بر سیره امام رضا(ع) است. در این پژوهش با روش سیره پژوهی و با بهره گیری از سبک و سیره زندگی امام رضا (ع) و همچنین تدقیق در روایاتی که از ایشان رسیده است، راهکارهای گسترش و تقویت نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی ارائه شده است. به وضوح روشن میشود که در اسلام نهادهای دینی و مردمی مهمترین نقش را در گسترش رفاه در جامعه و رفع محرومیتها و فقر دارند. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که رفتار معصومین از جمله امام رضا (ع) مانند احترام به فقیر، تشویق به سخاوت و ... در صورتی که در جامعه نهادینه شود باعث گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی میشود. به تبع گسترش این نهادها در جامعه، فقر و محرومیت نیز کاهش پیدا میکند. دولت و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد باید با تکیه بر این ظرفیت جامعه اسالمی، به دنبال رفع فقر و محرومیت در جامعه باشند.

کلیدواژه‌های مقاله :نهاد، نهادهای دینی و مردمی، سیره امام رضا (ع)، انفاق، صدقات، محرومیت