آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مرتضی رحیمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 32

چکیده :

اشاره امام رضا(ع) به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی های دوست نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر است. از آن جا که تهاجم فرهنگی همه وجوه سبک زندگی اسلامی از جمله سبک دوستی اسلامی را نشانه گرفته ، بیان آیین دوست یابی اسلامی در حفظ سبک دوستی مد نظر اسلام مفید است. بیان سبک برخورد با برادر مؤمن و حقوق وی و نیز تشویق به گرفتن برادر (دوست) برای خدا ، ایمان و باور دینی نشانگر اهمیت ایمان در سبک دوستی اسلامی می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده درباره این که در سخنان امام رضا(ع) به چه شاخصه های دوستی اشاره شده پرداخته است تا به ترویج سبک آیین دوست یابی اسلامی کمک کند.

کلیدواژه‌های مقاله :دوستی ، دوست ، شاخص ها، حقوق دوست، امام رضا (ع)