بررسي تطبيقي سيره امام رضا(ع) دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسين بهجتی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : محسن سیفی
پديدآورنده : نجمه فتحعلی‌زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 24

چکیده :

سیره امام رض(ع)، همواره موضوع مدح و ستایش شاعران دوره هاي مختلف قرار گرفته است. شاعران متعهّد معاصر عرب و ایران نيز قصایدي دروصف و مدح، بیان مکارم اخلاقی، تقوا و دينداری و علم ايشان به مسائل و زبان های گوناگون سروده اند. نگارندگان اين پژوهش می کوشند تا نگاه دو شاعر عربی سرا و پارسی گوی معاصر يعنی عبدالمنعم فرطوسی و محمد حسين بهجتی را نسبت به امام رضا(ع) تحلیل کنند و با تطبيق اشعار آنان، به وجوه شباهت و تفاوت اين اشعار دست يابند. اشعار عبدالمنعم فرطوسي دارای اسلوب روايی و داستانی است؛ زيرا شاعر تحث تأثير روايات و احاديث نقل شده درباره امام رضا(ع) بوده است و زبان شعری سروده هايش بسیار ساده و روان است؛ همچنين او در اشعار خود به جزئيات بيشتری تکيه کرده؛ در حالی که اشعار محمد حسين بهجتی اسلوب خطابي و ادبی پيچيده تري دارد و غالبا کليات را مورد توجه قرار داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا)(ع)، عبدالمنعم فرطوسی، محمد حسين بهجتی، بخشش امام رضا(ع)