بررسی رابطه بین شادکامی بر اساس نهج‌البلاغه با سلامت روان و رضایت از زندگی

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : شریفه آلبوغبیش
پديدآورنده : غلامحسین مکتبی

سال / شماره پیاپی / صفحه 20

چکیده :

هدف از این پژوهش،‏ بررسی رابطۀ بین شادکامی بر اساس نهج‌البلاغه با سلامت روان و رضایت از زندگی در طلاب حوزۀ علمیۀ شهرستان آبادان بود. روش تحقیق،‏ توصیفی - همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش،‏ شامل کلیۀ طلاب حوزۀ علمیۀ خواهران و برادران شهرستان آبادان بودند،‏ که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده،‏ از میان آن‌ها تعداد 250نفر به‌عنوان نمونۀ اصلی انتخاب شدند.
برای اندازه‎گیری متغیر‎ها،‏ پرسشنامۀ محقق ساختۀ شادکامی بر اساس نهج‎البلاغه (که متغیرهایی مانند: معدل ترم‎های گذشته،‏ رشتۀ تحصیلی،‏ تحصیلات پدر و مادر،‏ فرزند چندم خانواده بودن،‏ سن و جنس دارد)،‏ پرسشنامۀ سلامت عمومی(GHQ)‎ و پرسشنامۀ رضایت از زندگی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده‎ها نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم‎افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین شادکامی بر اساس نهج‎البلاغه با سلامت روان و رضایت از زندگی،‏ رابطۀ ساده و چندگانۀ معناداری وجود دارد. بنابراین،‏ می‎توان نتیجه گرفت افرادی که بر اساس معیارهای ذکر شده در نهج‎البلاغه،‏ شادکامی بالایی دارند،‏ از سلامت روان و رضایت از زندگی بالاتری برخوردار هستند. سطح معناداری در این پژوهش 05‎/0=α بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :سلامت روان ، شادکامی بر اساس نهج‎البلاغه ، رضایت از زندگی