چالش‌های چیدمان متن در تفسیر قمی

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : پوران میرزایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 28

چکیده :

با واکاوی چینش مطالب در کتاب تفسیر قمی درمی‌یابیم مؤلف این کتاب با وجود این‌که به انسجام مطالب خود در نگارش کتاب پای‌بند است و به گونه‌ای سعی کرده است تا مطالب را نظام‌مند و معنادار در کنار هم گرد آورد؛ اما در برخی بخش‌ها از شیوۀ اصلی خود در نگارش دست کشیده که ثمرۀ آن ایجاد متنی نامنسجم است که خواننده را به سردرگمی می‌کشاند. این‌گونه نگارش از سوی مؤلف،‏ نمایان‌گر تعمّدی بودن است و تقویت‌کننده این ظن خواهد بود که نگارنده،‏ کسی به غیر از علی بن ابراهیم است.
این مطلب در فترت در نقل از علی بن ابراهیم و گزینشی عمل کردن مؤلف؛ نقل قول‌ها؛ ارجاعات و عبارات واسطه‌ای و نیز بیان چند دیدگاه تفسیری ذیل یک آیه و مقایسۀ میان آن‌ها،‏ به روشنی به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌های مقاله :علی بن ابراهیم ، چیدمان متن ، تفسیر قمی