تحلیل خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه براساس نظریه کنش­ گفتار سرل

نشریه : سفینه - 45

نویسنده : پديدآورنده : طاهره ایشانی
پديدآورنده : معصومه نعمتی قزوینی

سال / شماره پیاپی / صفحه 25-51

چکیده :

نظریه کنش گفتار یکی از رویکردهایی است که در حوزه تحلیل گفتمان مطرح شده است. این نظریه در آغاز توسط آستین مطرح شد و سپس به کوشش جان سرل توسعه و تکامل یافت. سرل کنش‌‌های گفتاری را به پنج دسته اظهاری، اعلامی، عاطفی، ترغیبی و تعهدی تقسیم‌بندی نمود. مقاله حاضر براساس نظریه کنش گفتار سرل، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها را در کوفه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که کنش‌‌های اظهاری، عاطفی و ترغیبی به ترتیب بیشترین کاربرد را در این خطبه داشته و در مقابل کنش‌‌های اعلامی ‌و تعهدی به هیچ وجه به کار نرفته است. تطابق بافت موقعیتی خطبه با انواع کنش­های به کار رفته در متن و بسامد آن­ها، نشان از قدرت بالای مخاطب شناسی و درک عمیق آن حضرت از بافت موقعیتی است. روش استفاده شده در اين بررسي، تحليل محتوا (يا گفتمان) است و واحد تحليل، مضمون در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :تحليل گفتمان، كنش گفتار، جان سرل، حضرت زينب‌‌ سلام الله علیها، خطبه کوفه.