اعتبارسنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت الله معرفت با رویکرد ارزیابی روایات "التفسیر الاثری الجامع"

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه حکیم زاده
پديدآورنده : مجید معارف

سال / شماره پیاپی / صفحه 26

چکیده :

تحقیق حاضر به اعتبار سنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت الله معرفت (ره) پرداخته است. ایشان کتاب تفسیری با عظمتی را با همین روایات تفسیری با نام "التفسیر الاثری الجامع" تدوین کردند. در این تحقیق ابتدا توضیح اندکی در مورد زندگی علمی آیت الله معرفت و کتاب التفسیر الاثری الجامع و تعریف تفسیر مأثور (روایات تفسیری) آمده است. در ادامه نظر آیت الله معرفت در مورد اعتبار سنجی روایات تفسیری که در سه مرحله: اول ـ اعتبار بخشی به روایات تفسیری و بررسی حجیت منبع روایات تفسیری،‏ که خود شامل حجیت روایات تفسیری پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و اعتبار روایات تفسیری صحابه و تابعان می‌باشد. دوم ـ بررسی سندی روایات تفسیری. سوم ـ بررسی محتوایی روایات تفسیری است. آیت الله معرفت ملاک‌های اصلی خود را برای ارزیابی احادیث عرضه بر قرآن و سنت و عدم تعارض با عقل می داند.

کلیدواژه‌های مقاله :التفسیر الاثری الجامع ، اعتبار سنجی ، روایات تفسیری ، آیت الله معرفت