مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند(با تکیه بر شهر بنگلور)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : شهربانو دلبری
پديدآورنده : زهرا زحمتکش

سال / شماره پیاپی / صفحه 128-156

چکیده :

در تاریخ شیعه مراسم ماه محرم، بزرگ­ترین و گسترده­ ترین مراسم سنتی مذهبی و یکی از برجسته ­ترین نمونه­ های میراث فرهنگی معنوی در ایران و کشورهای منطقه است و با توجه به اهمیت این شاخه از میراث فرهنگی، پرداختن به آن بسیار ضروری می­ باشد. هدف از این پژوهش مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند با تکیه بر شهر بنگلور هندوستان می­ باشد. مقاله حاضر می­ کوشد به این سؤال پاسخ دهد که مقایسه مراسم عاشورا در ایران و هند با تأکید بر شهر بنگلور چگونه است؟ نتایج ایـن پژوهش نشـان می­دهد ویژگی­ های خاصّ جغرافیایی و مکانی این دو منطقه منجر به پایداری در رفتارها و آیین­ه ای عاشورایی همراه با حفظ تمامیّت سرزمین و حراست از ارزش­ های مذهبی گردیده و این آمیختگی نیز سبب رشد ارزش ­های اسلامی و انسانی و همچنین گسترش آن در پهنه ­های عقیدتی مناطق مجاور شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی آیین­ه ای سوگواری در ایران و هند، با تأکید بر شهر بنگلور می ­پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :مراسم عاشورا، ایران، هند