تفاوت فریضه و سنت

پرسش :

تفاوت فریضه و سنت چیست؟پاسخ :

در روايات به اعمالى كه با دستور مستقيم خداوند واجب شده اند، فريضه و آن چه را پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله واجب كرده اند، سنّت مى گويند. در مقام عمل و انجام وظيفه، هيچ يك قابل ترك نيستند. 
 گفتنى است سنّت خود دو معنى دارد و افزون بر سنّت واجب، سنّت مستحبّ نيز داريم .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت