تحلیل حدیث‌شناسانۀ تعیین وقت ظهور

نشریه : حدیث پژوهی 16

نویسنده : پديدآورنده : محمد سبحانی نیا

سال / شماره پیاپی / صفحه 99-124

چکیده :

یکی از آسیب‌های جدی در عرصۀ مهدویت، تعیین وقت برای ظهور است. به ‌رغم وجود روایات متعدد و لحن شدید آن‌ها در ممنوعیت تعیین وقت برای زمان ظهور امام مهدی ع، در طول تاریخ، توقیت‌هایی صورت گرفته است. پژوهش پیش رو بر آن است تا روایاتی را که ممکن است مورد استناد وقت‌گزاران قرار گیرد، در میان منابع حدیثی شناسایی کند و سپس به واکاوی مراد و مقصود آن‌ها بپردازد. در این نوشتار که از نوع کتابخانه‌ای و به روش تحلیلی است، نشان داده شده که در هیچ روایتی به صراحت، برای ظهور، وقت تعیین نشده است.

کلیدواژه‌های مقاله :وقت، ظهور، مخفی، تعیین، انتظار، فرج.