احادیث طبی (منشا، حجیت و گونه شناسی)

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : قاسم بستانی
پديدآورنده : مصطفی عباسی مقدم
پديدآورنده : نصره باجی

سال / شماره پیاپی / صفحه 68-91

چکیده :

بخش قابل توجهی از میراث حدیثی مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت را، احادیث مشهور به «احادیث طبّیه» تشکیل می دهد که مشتمل بر سفارش ها و دستورالعمل های پزشکی است. این احادیث نزد برخی متدینان، اعتبار خاصی دارد، در حالی که ماموریت ذاتی معصومان (ع)، راهنمایی و هدایت گری در امور دینی است؛ ضمن این که عمل به برخی از این احادیث، عوارضی دارد. حال باید دید جایگاه این نوع احادیث چیست و حجیت و اعتبار آن ها به چه اندازه است. هم چنین در کنار بررسی های نقد الحدیثی برخی احادیث طبّیه» به ادعای «شفاء من کلّ داء» که برای بعضی چیزها ذکر شده، پرداخته شده تا معلوم گردد چنین تعبیری تا چه اندازه از ارزش پزشکی برخوردار است.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث طبیه ،حجیت احادیث طبی ،گونه شناسی روایات پزشکی