روش شناسی آیت الله بروجردی در کشف سندهای مرسل با تاکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمدصادق بخشی جویباری
پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 5-24

چکیده :

آیت الله بروجردی (ره) یکی از نوآوران معاصر در عرصه حدیث پژوهی است که دیدگاه های ویژه ای در سندشناسی دارد. او در کتاب «الموسوعه الرجالیه» ضمن مرتب سازی و تنظیم سند روایات کتب اربعه، به شناسایی آسیب های سند مانند تصحیف و ارسال پرداخته شده است. این نوشتار می کوشد با تکیه بر کتاب نام برده، شیو ه های شناخت ارسال و چرایی آن را کشف کندو به تحلیل و بررسی اندیشه رجالی آیت الله بروجردی بپردازد. برای رسیدن به این هدف، روش هایی مانند طبقه شناسی و مقایسه اسناد همگون، با ارائه نمونه هایی از این کتاب بررسی و در بخش دوم به چرایی ارسال اسناد از دیدگاه مولف پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :کتب اربعه ،طبقات ،ارسال سند ،بروجردی ،الموسوعه الرجالیه ،سند شناسی