روش مناظره ی علمی در سیره ی آموزشی امامان معصوم (ع) (مطالعه ی موردی: مناظرات علمی امام رضا (ع))

نشریه : تربیت اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : سید حسن هاشمی اردکانی
پديدآورنده : سید ابراهیم میرشاه جعفری

سال سوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 7-21

چکیده :

مناظره گفتمانی برای ایجاد فهم مشترک و درک متقابل توام با اثربخشی دوجانبه است؛ از این رو، ائمه معصوم (ع)، به ویژه، حضرت رضا (ع) آن را به عنوان یکی از روش های آموزشی در موضوعات پرچالش علمی در خور دقت و تامل بسیار می دانستند. هدف این مقاله تبیین روش مورد نظر بر اساس شیوه مناظره ای علمی امام رضا با عالمان ادیان دیگر است؛ بنابراین، این مقاله الگوی عملی مناظره را ارایه می دهد. این مقاله که از نوع پژوهش های بنیادی بوده، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به مطالعه مناظرات امام (ع) می پردازد که با توجه به روش، اصول و چگونگی فرایند مناظره ای آن حضرت می توان آن را به عنوان روش آموزشی مطرح کرد و به کار بست. در این مقاله، ابتدا روش مناظراتی حضرت رضا (ع) و سپس اصول حاکم بر روند آن و چگونگی فرایند یک مناظره علمی نزد آن حضرت بررسی می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :مناظره، سیره