تحلیل گزارش‏های متعارض مدح و ذمّ معلی بن خنیس و ارزیابی علل تضعیف او

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : رحیمه شمشیری
پديدآورنده : مهدی جلالی
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش

سال / شماره پیاپی / صفحه 71-96

چکیده :

در ميان روايات مدح و ذم راويان تعارض هايي وجود دارد كه گاه موجب اختلاف راي رجاليان در توثيق يا تضعيف راوي مي شود. يكي از راوياني كه در باره او روايات متعارض از امام صادق نقل شده است، معلي بن خنيس است كه با وجود روايات صحيح مدح او، دو ناقد رجالي خبره اماميه در دوره پيشين حكم به ضعف او داده اند. اين مقاله سعي دارد از طريه تحليل روايات مدح و ذم و همچنين روايات نقل شده از معلي بن خنيس و نيز با رويكردي تاريخي، زمينه هاي صدور حكم تضعيف او را نزد دو رجالي خبره اماميه باز يابد. از نظر ما تضعيف نجاشي در باره معلي بن خنيس متاثر از ديدگاه ابن غضايري بوده و ديدگاه ابن غضايري نيز نه ناظر به روايات ذم كه ناشي از اعتماد به گزارش هاي تاريخي و اجتهاد او از مجموع قراين موجود در عصر خود است.

کلیدواژه‌های مقاله :جرح و تعدیل ،معلی بن خنیس ،روایات مدح و ذم ،روات ضعیف