تاریخ‏گذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن الأرض خیر من ظهرها»بر مبنای تحلیل اسناد و متن

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : معصومه ریعان

سال / شماره پیاپی / صفحه 25-50

چکیده :

طرفداران عدم حضور اجتماعی زنان به حدیث «اذا کانت ... امورکم الی نساءکم فبطن الارض خیرٌ من ظهرها» - که فقط در دو منبع سنن الترمذ‏ی و تاریخ بغداد آمده و در دیگر کتب روایی رواج یافته است - استناد کرده‌اند. این روایت از طریق صالح مُرّی بصری - که علمای رجال او را تضعیف نموده‏اند - نقل گردیده است و برگردانی از کلام یک شاعر است که در ضرب المثل‌های عربی قرن دوم وجود داشته و صالح مری از آن استفاده کرده است. بصره بستر ظهور چنین روایاتی بوده است و تاریخ پیدایش این روایت نیمه میانی قرن دوم هجری است و بسیار متأخر از صدر اسلام است، ولی با وجودضعف سندی و متنی آن، در برخی متون فقهی معاصر شیعه و سنی بدان استناد گردیده و دلیلی بر ممنوعیت شرعی و عدم توانایی زنان در اداره جامعه تلقی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :بصره ،تحلیل متن و سند ،حلقه مشترک ،تاریخ‌گذاری ،صالح مری