خدمات دین به اخلاق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخلاقی اسلامی

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد حسین میرصانع

سال / شماره پیاپی / صفحه 51-71

چکیده :

تبیین امکان و تحقق خدمات دین به اخلاق از مباحث ضروری در حوزه ارتباط اخلاق و دین بوده که می‏تواند مقدمات بهتری برای فهم دقیق‏تر از رابطه دین و اخلاق فراهم کند. در این مقاله سعی شده با تبیین دین و اخلاق و تمایزات آن دو در سنت اسلامی، خدمات صورت گرفته از جانب دین به اخلاق بررسی شود. در اثبات خدمات دین به اخلاق سعی بر آن بوده از روایات و سنت اخلاقی اسلام استفاده شود. در آخر نیز خدمات دین به اخلاق به دو قسم مستقیم و غیرمستقیم تبیین گردیده است؛ غیر مستقیم شامل تبیین عقل اخلاقی و تربیت آن است و خدمات مستقیم شامل معرفت‏افزایی اخلاقی، نظام‏سازی برای اخلاق و پشتیبانی از آن است.

کلیدواژه‌های مقاله :اخلاق اسلامی ،اخلاق و دین ،خدمات دین ،اخلاق و روایات