عنوان مجله : پژوهشنامه تاریخ
دوره انتشار : فصلنامه
هیئت تحریریه : دكتر محمد تقي ايمانپور، دكتر حسين الهي، دكتر عباسعلي تفضلي، دكتر محمد نبي سليم، دكتر رضا شعباني، دكتر مصيب عباسي، دكتر ميرزا ملا احمد
کد ISSN : 1735-8221
آدرس : بجنورد، خيابان 17 شهريور، خيابان دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، گروه تاريخ
تلفن : 32296979 (058)
پست الکترونیک : amirakbari84@yahoo.com
آدرس اینترنتی : http://history.bojnourdiau.ac.ir/
امتیاز : علمي - پژوهشي

پژوهشنامه تاریخ

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ با هدف کمک به تولید مقالات پژوهشی و ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران حوزه تاریخ و فرهنگ چاپ و نشر می شود.
شماره شاپا نشریه ۸۲۲۱ - ۱۷۳۵ است.
رویکرد فصلنامه توجه بیشتر به مباحث معرفتی و روش­ شناختی تاریخ پژوهی است و لذا بر آن است به چاپ مقالاتی دست­کم با یکی از ویژگی­های زیر بپردازد:
نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ
پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاریخی علم تاریخ.
پرداختن به شاخه­های مختلف تاریخ مضاف، مانند تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ ارتباطی و مانند آن در محدودة تاریخ اسلام.
واکاوی اندیشة تاریخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آن­ها به دانش تاریخ و چگونگی بهره­مندی از آن در دانش­های مختلف مانند تفسیر و کلام و فقه و رجال.
کوشش و تشریک مساعی برای ارتقاء دانش تاریخ
اهتمام در شناساندن حوزه‌های پژوهشی تاریخ
ایجاد همگرایی بین دانش تاریخ و دیگر حوزه‌های علوم انسانی
بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزه تاریخ
مطالعات تطبیقی تاریخ فرهنگی ایران و دیگر کشورها