بررسی و تحلیل نقش عمروعاص در تاریخ اسلام

نشریه : تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : آیت قبادی
پديدآورنده : فهیمه کلباسی اصفهانی

سال سوم / شماره پیاپی 9 / صفحه 91-114

چکیده :

در تدوين پژوهش هاي تاريخي زندگي نامه و شخصيت افراد مثبت تاريخ مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرد و کمتر به تحقيق درباره اشخاص منفي تاريخ پرداخته مي شود و اين علي رغم آن است که شخصيت هاي منفي در طول تاريخ همواره در امور مختلف ايفاگر نقش هاي کليدي بوده اند که نيازمند واکاوي و بررسي لازم است.
مقاله حاضر عملکرد عمروعاص را در تاريخ صدر اسلام مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد. با استناد به منابع اصلي، به وسيله تطبيق داده ها، نقش عمروعاص در امور مختلف و صحنه هاي پيدا و پنهان تاريخ صدر اسلام مورد کنکاش قرار مي گيرد. عمروعاص از نيرنگ بازان و داهيان عرب و قريش بوده است که بنابر شخصيت مرموز و زيرک خود در صحنه حوادث گوناگون ايفاگر نقش هاي متفاوت بوده است. او فقط بر اساس منافع شخصي، گرايش هاي سياسي خود را انتخاب کرده و بدون توجه به معيارهاي اخلاقي، ديني و انساني از حيله، نيرنگ، دروغ، کتمان حقيقت، تهمت و خون ريزي، براي رسيدن به مقصود استفاده کرده است و به همين دليل شکل گيري بخش اعظمي از حوادث تاريخ صدر اسلام بر اساس نقش منفي وي شکل گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :عمرو بن عاص، تاریخ اسلام، اصحاب پیامبر اسلام(ص)، خواص