سیمای محمد بن ابوبکر در منابع شیعی و سنی

نشریه : مطالعات تاریخ اسلام

نویسنده : پديدآورنده : علی ناظمیان فرد

سال سوم / شماره پیاپی 11 / صفحه 121-137

چکیده :

محمد ابن ابوبکر از معدود چهره های شاخص در تاریخ فرهنگ اسلامی است که اصالت و شرافت خاندانی و ایمانی را توأمان در خود جمع کرده بود.از یک سو، پیوند نَسَبی او با ابوبکر، و از سوی دیگر، پیوند ولایی او با امام علی(ع) موجب شد که چهرۀ وی در منابع شیعی و سنی بازتاب های مختلف یابد. چرایی بازتاب متفاوت چهرۀ محمد ابن ابوبکر در منابع فریقین، عمده ترین مسأله ای است که این مقاله میکوشد تا با توسل به روش توصیفی- تحلیلی، به ایضاح آن همت گمارد و نشان دهد که تاریخ نگاری اسلامی با عنایت به موقعیت دودمانی و ایمانی او، چهرۀ دوگانه ای از وی ترسیم کرده است که از حیث ارزشی با یکدیگر برابر نیستند. این نابرابری که در قالب دو سیرت پاک و ناپاک از او بازتاب یافته است، ریشه در نوع نگرش منابع شیعی و سنی به زیست نامه و شجره نامه وی دارد که به مثابۀ ابزاری برای این ترسیم دوگانه، مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌های مقاله :محمد بن ابی بکر، تاریخ اسلام