برکات قرآن برای جامعه

پرسش :

آثار و برکات قرآن، برای جامعه کدام اند؟پاسخ :

هدف از نزول قرآن، هدایت انسان ها و سعادت آنهاست و این آثار و برکات فقط به حوزه فردی انسان ها مربوط نمی شود؛ بلکه قرآن برای جامعه نیز برکات مهم و بنیادی دارد.

در نگاه کلّی و با توجّه به آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع)، چند برکت اساسی برای قرآن ذکر می شود:

ـ راه نمایی به درست ترین راه های خوش بختی؛[۱]

ـ حیات بخشیدن به جامعه؛ زیرا جامعه ای که با قرآن، در مسیر هدایت و رستگاری باشد، جامعه ای زنده و پویاست.[۲]

ـ عزّت و قدرت بخشیدن به جامعه؛ زیرا جامعه با قرآنی شدن، از قرآن و صاحب قرآن، عزّت می گیرد و قدرتی به دست می آورد که به قادر مطلق، متّصل است.

در روایات نیز به این برکت تصریح شده است. امام زین العابدین(ع) در دعایی از خداوند می خواهد که: «قرآن را وسیله رسیدن ما به بالاترین جایگاه کرامت، قرار ده و نردبانی که از آن، به سوی جایگاه [امن و] سلامت، بالا رویم».[۳]

ـ توانگری معنوی و مادّی جامعه.

پیامبر اسلام(ص) در این باره می فرماید: «قرآن، ثروتی است که با وجود آن، فقری نیست و بدون آن، توانگری ای نیست».[۴]قرآن می تواند افراد را در جنبه های مادّی و معنوی زندگی، توانمند سازد.


[۱]. سورۀ بقره، آیۀ ۲ و ۲۱۳؛ سورۀ جِن، آیۀ ۱و۲؛ سورۀ اِسراء، آیۀ ۹، سورۀ آل عمران، آیۀ ۱۳۸؛ سورۀ نحل، آیۀ ۶۴، ۸۹ و ۱۰۲؛ سورۀ اعراف، آیۀ ۲۰۳.

[۲]. سورۀ انفال، آیۀ ۲۴.

[۳]. الصحیفة السجّادیّة، دعای ۴۲.

[۴]. المعجم الکبیر، ج ۱، ص ۲۵۵، ح ۷۳۸.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت