ارزش های اخلاقی در قرآن

پرسش :

ارزش های اخلاقی توصیه شده در قرآن کدام اند؟پاسخ :

در سراسر قرآن، همگام با مباحث خداشناسی و بنیادی، به ارزش های اخلاقی نیز توجّه ویژه شده است. چهارده نمونه از ارزش های برین قرآن، که به آنها دعوت و توصیه شده است، عبارت اند از:

۱. کارهای نیک و پرهیز از کارهای ناپسند؛[۱]

۲. عدالت ورزی و نیکوکاری؛[۲]

۳. حیات برین و پایدار؛[۳]

۴. تفکّر و تدبّر و بیداری اندیشه؛[۴]

۵. شکیبایی و پایداری در برابر دشواری ها؛[۵]

۶. توکّل و اعتماد به خداوند؛[۶]

۷. امید و نشاط و دوری از نومیدی؛[۷]

۸. خودیابی، مراقبت و مدیریت نفس و عدم غفلت از آن؛[۸]

۹. تلاش و بهره گیری از توانایی های ذاتی؛[۹]

۱۰. نیکی به والدین؛[۱۰]

۱۱. اعتدال در رفتار اقتصادی و معیشت؛[۱۱]

۱۲. پرهیز از سخن غیر عالمانه؛[۱۲]

۱۳. نیایش و ارتباط با خدای یگانه؛[۱۳]

۱۴. عبادت و پرستش خدای یگانه و پرهیز از پیروی شیطان؛[۱۴]


[۱]. سورۀ مائده، آیۀ ۲.

[۲]. سورۀ نحل، آیۀ ۹۰.

[۳]. سورۀ انفال، آیۀ ۲۴.

[۴]. سورۀ یونس، آیۀ ۲۴؛ سورۀ ص، آیۀ ۲۹.

[۵]. سورۀ آل عمران، آیۀ ۱۴۶.

[۶]. سورۀ فصّلت، آیۀ ۳۰.

[۷]. سورۀ زمر، آیۀ ۵۳.

[۸]. سورۀ مائده، آیۀ ۱۰۵.

[۹]. سورۀ حشر، آیۀ ۱۸و۱۹؛ سورۀ نجم، آیۀ ۳۹و۴۰.

[۱۰]. سورۀ اسراء، آیۀ ۲۳و۲۴ .

[۱۱]. سورۀ اسراء، آیۀ ۲۹.

[۱۲]. سورۀ اسراء، آیۀ ۳۶.

[۱۳]. سورۀ فرقان، آیۀ ۷۷.

[۱۴]. سورۀ یس، آیۀ ۶۰و ۶۱.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت