معرفی مقاتل بن سلیمان (صاحب تفسیر کبیر)

نشریه : مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : رسول ناوشکی

سال ششم / شماره پیاپی 21 / صفحه 59-70

چکیده :

يكى از مفسران قرن دوم قمرى «مقاتل بن سليمان» از مردم «رى» يا به قولى «خراسان» بود كه مؤلف «تفسير مقاتل بن سليمان» معروف به «تفسير كبير» مى باشد. با بررسي هاي متعددي كه از طريق موتورهاي جستجوي اينترنتي و مراجعه به پايگاه هاي كتابخانه هاي مختلف، انجام پذيرفت، مشخص گرديد كه تنها كسي كه به طور مفصل به معرّفي مقاتل پرداخته،محقق تفســير مقاتل، محمود شــحاته اســت كه جلد آخر كتاب را به اين موضوع اختصاص مى دهد. ديگران نيز به بيان آنچه شحاته در تعريف مقاتل آورده، بسنده نموده و به واكاوي مطالب نپرداخته اند. اما از آنجا كه در مورد مذهب و سال ولادت مقاتل مطالب مختلفي وجود دارد، ســعي شــده اســت كه با دقت و مطالعه بيشتر، زندگي اين مفسر مورد بررسى قرار گيرد تا حقيقت مطلب آشكار شود؛ آنچه كه احتمالا تعصب شحاته، او را از رسيدن به آن بازداشته است.

کلیدواژه‌های مقاله :مقاتل بن سلیمان، تفسیر کبیر