اقدام های مشرکان و کافران، در برابر قرآن

پرسش :

اقدام های عملی مشرکان و کافران، در برابر قرآن، چه بود؟پاسخ :

مشرکان و مخالفان اسلام، در برابر رشد اسلام در میان مردم، ساکت نبودند و دست به فعّالیت های گوناگونی مانند: آزار و اذیت تازه مسلمانان، تحریم اقتصادی، تبعید و جنگ می زدند که تلخی های بسیاری را برای مسلمانان در پی داشت.

کفّار به غیر از خشونت و جنگ، با رویکردهای فرهنگی نیز با نفوذ قرآن مبارزه می کردند. قرآن و روایات، به برخی از توطئه های کافران و مشرکان در برابر نفوذ قرآن، اشاره کرده اند:

ـ نهی از گوش دادن به قرآن؛[۱]

ـ ایمان آوردن ظاهری و سپس کفر ورزیدن؛[۲]

ـ استهزا (ریشخند) کردن؛[۳]

ـ موضعگیری جاهلانه در برابر قرآن، مانند: چرا قرآن، یک جا بر او فرستاده نشد؟[۴]چرا گنجی بر او فرستاده نشد، یا فرشته ای بر او نیامد؟[۵]چرا قرآن، بر بزرگان ما نازل نشد؟[۶]آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، ما را بس است.[۷]قرآنی جز این بیاور یا آن را تغییر بده.[۸]


[۱]. سورۀ فصّلت، آیۀ ۲۶؛ سورۀ هود، آیۀ ۵.

[۲]. سورۀ آل عمران، آیۀ ۷۲.

[۳]. سورۀ نساء، آیۀ ۱۴۰؛ سورۀ توبه، آیۀ ۶۴و ۶۵ و ۱۲۴- ۱۲۷؛ سورۀ انعام، آیۀ ۶۸؛ سورۀ انبیاء، آیۀ ۳۶؛ سورۀ جاثیه، آیۀ ۹.

[۴]. سورۀ فرقان، آیۀ ۳۲.

[۵]. سورۀ هود، آیۀ ۱۲.

[۶]. سورۀ زخرف، آیۀ ۳۱.

[۷]. سورۀ مائده، آیۀ ۱۰۴؛ سورۀ بقره، آیۀ ۱۷۰.

[۸]. سورۀ یونس، آیۀ ۱۵.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت