پنداره نحوست ماه صفر

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی

سال / شماره پیاپی 6 / صفحه

چکیده :

روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه­‌های روایی شیعه نقل نشده و تنها در دو - سه کتاب معاصر آمده است. هیچ کدام از این کتاب­ها سندی برای آن ذکر نکرده و منبع حدیثی کهن یا معتبری برای آن نیاورده­اند. در میان اهل سنت نیز، محدثانِ مشهور به ساختگی بودن این خبر تصریح کرده­اند.

کلیدواژه‌های مقاله :ماه صفر، نحوست ایام، حدیث «من بشرنی»، ماه آذار.