شانزده گواهی تدریس از علامه مجلسی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی صدرایی خویی

سال 1389 / شماره پیاپی / صفحه 32-46

چکیده :

از این گواهی معلوم می‌شود که علامه در آخر عمر خود به تدریس بحار الانوار اشتغال داشته است: «بسم الله الرحمن الرحیم أنهاه المولی الاولی الفاضل الصالح الفالح الورع الذکی التقی مولانا محمد علی المشهدی-و فقه الله تعالی لمراضیه-سماعا و تصحیحا و ضبطا فی مجالس آخرها آخر شهرجمادی الاخرة لسة(1110)فأجزت له-کثر الله أمثاله-أن یروی عنی کل ما أخذه منی بأسانیدی المتصلة الی أرباب العصمة صلوات الله علیهم. متن گواهی «بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی عباده الذین اصطفی؛اما بعد:فقد قرأ علی المولی الفاضل التقیالالمعی الاخ فی الله المحبوب لوجه الله مولانا ابن علی وفقه الله تعالی لمراضیه،سماعا فی أدعیةالصحیة السجادیة مع ما ألحق بها،صلوات الله علی من ألهمها،فی مجالس آخرها أواسط شهر اللهالمکرم من شهور سنة[اثنتین]و سبعین و ألفو أجزت له زید توفیقه أن یرویها عنی مع سائر ما سمعهمنی بأسانیدی المتصلة الی أرباب العصمة صلوات الله علیهم و کتب بیمناه الداثرة أفقر عباد الله محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما بالنبی و آله المطهرین، حامدا مصلیا مسلما. چند گواهی از علامه مجلسی به وی تاکنون شناسایی شده، بدین ترتیب: گواهی اول به بهاء الدین محمد جیلی متن درسی: تهذیب الاحکام تاریخ پایان درس: اواسط ذی قعده 1072 ق محل تحریر گواهی: اواخر کتاب الصلاۀ تهذیب الاحکام ضمیمه گواهی: اجازه به شاگرد متن گواهی «بسم الله الرحمن الرحیم أنهاه المولی الفاضل الکامل الورع الذکی الشیخ بهاء الدین محمد الجیلی أیده الله تعالی، سماعا و تحقیقا و ضبطا فی مجالس آخرها أواسط شهر ذی القعدة الحرام السنة اثنتین و سبعین و ألف."

کلیدواژه‌های مقاله :گواهی تدریس، گواهی تدریس از علامه مجلسی، محمد باقر بن‌محمد تقی، علامه مجلسی، محمد باقر بن‌محمد تقی مجلسی، تهذیب الاحکام، کتاب، محل تحریر گواهی، مولانا،