بررسى تقريبى ـ تطبيقى مسئله مهدويت در «صحيح مسلم»

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید رضی قادری

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 216 / صفحه 97-106

چکیده :

يكى از مؤلفه هاى مهم اعتقادى مسلمانان موضوع امام مهدى (عج) است كه در طول تاريخ، مورد توجه علما و محدثان بوده است. بى شك، توجه به چنين مؤلفه مهمى، كه در ساختار اعتقادى مسلمانان تأثيرى ژرف دارد، بسيار بااهميت است. وجود اين موضوع در صحيح مسلم، كه از معتبرترين منابع اهل سنت است، نشان مى دهد كه اين كتاب در جهات گوناگون به اين مسئله توجه داشته است. برخلاف تصور برخى كه سعى كرده اند «صحيح مسلم» و «صحيح بخارى» را از مباحث مهدوى دور جلوه دهند. مسلم در «صحيح» خود به موضوع خلفاى اثناعشر و نيز حديث ثقلين پرداخته و نيز نشانه هاى ظهور امام مهدى (عج) و برخى از موضوعات مهم آن، مانند نزول حضرت عيسى و قيام سفيانى و خسوف در بيداء را آورده است.
اين مقاله به روش تحليل ـ توصيفى و نيز با نگاه تقريبى و تطبيقى به اين نكات توجه كرده و سعى نموده است هيچ دخل و تصرفى خارج از فهم و معيارهاى معتبر در بررسى ها و تطبيق اين روايات نداشته باشد تا اين تحليل از سوى ديگران داورى شود و مقبول افتد.

کلیدواژه‌های مقاله :مهدویت، صحیح مسلم