جستارى در زندگانى هاشم مرقال سردار پر افتخار اسلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محسن رفعت

سال نوزدهم / شماره پیاپی 156 / صفحه 69-82

چکیده :

اين مقاله جستارى است در مورد چگونگى زندگى هاشم ‏بن عتبه ‏بن ابى ‏وقاص ملقب به «هاشم مرقال» كه از خواص اصحاب حضرت على عليه‏ السلام به شمار مى‏ رود. وى از جمله سرداران جنگ‏ هاى اميرالمؤمنين عليه‏ السلام بود كه مخلصانه و دلير مردانه نبرد كرد تا در نهايت در جنگ صفين به شهادت رسيد.
اين نوشتار با رويكرد تحليلى و تاريخى و با بهره ‏گيرى از منابع گوناگون، مى ‏كوشد گزارش‏ هاى مربوط به زندگى هاشم را با رويكردى تحليلى بررسى كند. طبق يافته‏ هاى اين تحقيق هاشم از نزديك‏ترين ياران امام بود، چنان‏كه مورد مدح و ستايش آن حضرت قرار گرفت. رجاليان شيعه و سنى وى را از افاضل و شجاعان زمانه ياد مى ‏كنند. اما با اين‏ حال، به دليل شجاعت‏ ها و قرابت خاص با امام، مورد نفرت معاويه قرار گرفت.

کلیدواژه‌های مقاله :هاشم مرقال، اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام، جنگ صفين، معاويه