برنامه روزانه شيعيان واقعى(1)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 236 / صفحه 5-12

چکیده :

امام سجاد عليه السلام برنامه «شبانه» شيعيان واقعى را عبادت، توبه، انابه، قرائت قرآن و ستايش خداوند و برنامه «روزانه» آنان را بردبارى، نيكوكارى و پرهيزكارى، مردم دارى و ارتباط خداپسندانه با مردم، جلب رضايت خدا و اجتناب از حرام و گناهان و عمل به تكاليف واجب خدا بر مى شمارند.
يك مسلمان طبق تصريح قرآن كريم، در برابر هر رفتار ناپسندى بايد با مدارا، بردبارى و مديريت رفتار خود و كاملاً حساب شده عمل كند. علم و دانايى و آگاهى از تكاليف دينى، نيكى كردن و پرهيزكارى از جمله ويژگى هاى شيعيان است. ترس از خدا از يك سو، لازمه باور داشت خداى سبحان و از سوى ديگر، عامل حركت و كوشش و عمل. اما بزرگ ترين عذاب شيعيان، حرمان از گفتگو با خداى سبحان است.

کلیدواژه‌های مقاله :شيعيان، بردبارى، دانايى، نيكوكارى، پرهيزكارى، ترس از خدا