جستارى در چيستى و گستره معرفت خدا (2)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 193 / صفحه 5-14

چکیده :

اينكه به راستى انسان مى تواند به طور شايسته حمد و ثناى خداى متعال را به جا آورد، عالمان شيعه و سنى بر آن اختلاف نظر دارند. با اين حال، دوستان خدا و اهل بيت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سه دسته اند: گروهى كه آشكارا ايشان را دوست مى دارند، ولى در نهان انكار مى كنند. گروهى كه در نهان دوست دارند و آشكارا منكرند و گروهى نيز كه در نهان و عيان دوستدار ايشان اند. مى توان از نشانه هاى دوستان واقعى خدا، پيامبر و اهل بيت عليهم السلام كه در نهان و آشكار ايشان را دوست مى دارند، موارد زير را برشمرد: شناخت راستين و حقيقى و استحكام بخشيدن به اين معرفت و معرفت به خدا و صفات الهى، ايمان به آنها، شناخت حدود و حقايق ايمان، و بسنده نكردن به ايمان سطحى و بى محتوا. البته شناخت واقعى خدا با شهود و درك حضورى به دست مى آيد. اين امر در گرو ارتباط واقعى و آگاهانه انسان با خداست. غايت اين معرفت ناب، اطاعت از خدا، پيامبر و تسليم در برابر خواست داست.

کلیدواژه‌های مقاله :معرفت، معرفت شهودى، ربوبيت الهى، معرفت ناب توحيدى