فهم و تحلیل روایات تأویل آیه «کهیعص» به واقعه کربلا

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : سید مرتضی حسینی امین

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 75-91

چکیده :

از جمله آیات متشابه قرآن کریم، آیات فواتح برخی سور، معروف به حروف مقطعه­ هستند. یکی از آن­ها، آیه ­ی «کهیعص» در ابتدای سوره مبارکه مریم است. در برخی احادیث مندرج در کتب روایی امامیه، پیرامون این آیه، تأویلی ارائه شده است که آن را با امام حسین (ع) و حادثه ­ی کربلا انطباق می ­دهد. پرسش اساسی این است که با عنایت به فهم این حدیث، این تأویل آیه تا چه حد مورد اعتماد است؟ در این مقاله تلاش شده است با بهره­ گیری از روش تحلیلی توصیفی به بررسی سندی و متنی روایت حاوی این تأویل از آیه پرداخته شود تا با فهم کل روایت، مقایسه ­ای با مفاهیم بنیادین شیعه صورت پذیرد. بررسی­ ها نشان می ­دهد؛ با توجه به نقدهای جدّی سندی؛ عدم ذکر روایت در کتب روایی و تفسیری معتبر و حضور افراد مجهول، ضعیف، غالی و کذّاب در میان راویان و متنی؛ شش اشکال عمده به خصوص وارد ساختن نسبت­ های ناروا به امامَین عسکری (ع) و مهدی (عج)، ضعف شدید آن اثبات شده و در نتیجه به این تأویل از آیه نمی ­توان اعتماد نمود.

کلیدواژه‌های مقاله :تأویل‌؛ کهیعص؛ فهم‌حدیث؛ روایات‌تفسیری؛ واقعه کربلا