بررسی و تحلیل سندی احادیث طبی در بحار الانوار بر اساس مجلد 59

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مهریزی
پديدآورنده : جواد فتحی اکبر آبادی

سال نهم / شماره پیاپی 17 / صفحه 193-214

چکیده :

اعتبارسنجی سندی روایات طبی، به‌علت پیوندی که با سلامت جسم و روح دارد، مسئلۀ اصلی این مقاله است و هدف از آن، روشن‌سازی میزان نقش معصومین در این قبیل احادیث است؛ چه‌بسا سخنان صحیحی که ناقل آن معصوم نیست. الگوی معیار در این مقاله، ابواب طب بحارالانوار است که شامل 842 حدیث در حوزۀ پزشکی است. مجلسی این مجموعۀ حدیثی را عمدتاً از کتب معروف و مورداعتماد و بعضاً غیرمعروف و غیرقابل‌اعتماد جمع‌آوری کرده است. عواملی چون ضعف راویان، انقطاع، ارسال و حذف اسناد بسیاری از روایات طبی باعث تضعیف سندی بیش از 95درصد احادیث طبی بحارالانوار است. البته مراد از ضعف سند حدیث، جعلی بودن آن نیست، ازاین‌رو شایسته است احادیث طبی بحارالانوار از لحاظ محتوایی، موردبررسی دقیقی قرار گیرند.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث طبی، بحارالانوار، سند، راوی، صحیح، ضعیف