روش‌شناسی علامه مجلسی در نقد روایات سهوالنبی(ص)

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سیده وحیده رحیمی
پديدآورنده : سیده زینب جعفرنیا

سال نهم / شماره پیاپی 17 / صفحه 297-326

چکیده :

علامه مجلسی در جلد هفدهم بحارالانوار، بابی با عنوان «سهو پیامبر(ص) و خواب‌ماندن ایشان از نماز» آورده و به هفده روایت در این زمینه اشاره کرده است. این روایات را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1. روایات دال بر سهو پیامبر(ص) در تعداد رکعات نماز؛ 2. روایات دال بر عدم سهو پیامبر(ص) در نماز؛ 3. روایات دال بر سهو پیامبر(ص) در قرائت نماز؛ 4. روایات دال بر خواب‌ماندن پیامبر(ص) از نماز صبح. ایشان پس از نقد و بررسی سندی و مدلولی این روایات و استناد به‌نظر سایر بزرگان شیعه، با ارائۀ دلایلی، سهوالنبی(ص) را رد می‌کند. دربارۀ احادیث خواب‌ماندن پیامبر(ص) از نماز صبح نیز علامه سه احتمال را مطرح می‌کند: 1. توقف در این اخبار با وجود شهرت آن میان مخالفان؛ 2. صدور این احادیث از باب تقیه؛ 3. پذیرش آن‌ها پس از توجیه تعارضی که بین آن‌ها با روایاتی دیگر از پیامبر(ص) وجود دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :مجلسی، بحارالانوار، سهوالنبی