مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در قرآن و روایات تفسیری

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : اکبر احمدی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 103-124

چکیده :

اقتصاد مقاومتی، نوعی خاص از تدبیر معیشت است که در شرایط سخت حاصل از عوامل بیرونی باعث دوام و ثبات اقتصادی می شود. اعتقاد این است که دین اسلام به عنوان داعیه دار بنای حکومت و نظام اسلامی، الگوی اقتصادی مقاوم و کارآمدی را برای اداره زندگی فردی و اجتماعی ارائه دهد. بنابراین اعتقاد، ضرورت پرداختن به موضوع جدید اقتصاد مقاومتی و جست وجوی راهکارهای ارائه شده از سوی قران و روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام و مستند کردن الگوی اقتصاد مقاومتی از این طریق، امری بدیهی است. در این نوشتار، مولفه ها و راهکارهای قرانی اقتصاد مقاومتی با استمداد از روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام استخراج و تبیین شده است و تا حد امکان، روش های عملی موجود در سنت اهل بیت علیهم السلام برای بهره بردن از راهکارهای قرانی مطرح شده است. رویکرد جهادی به اقتصاد، کار و تولید، بهره بردن از زمین و استخراج معادن، بعضی از راهکارهای یافته شده در سطور پیش روست.

کلیدواژه‌های مقاله :تجمل گرایی،جهاد اقتصادی،اقتصاد مقاوم،الگوهای رشد اقتصادی،فسادستیزی،معارف و قرآن و حدیث