تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : ثریا قطبی
پديدآورنده : اکبر رهنما
پديدآورنده : حسن نجفی
پديدآورنده : نسرین رهبری پاک

سال چهارم / شماره پیاپی 16 / صفحه 47-70

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع) انجام شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن تحلیل مفهومی و اسنادی است. جامعه پژوهش متنی و شامل کلیه مضامین مرتبط با روش‌های آموزشی امام رضا(ع) در مسند آن حضرت است که به صورت هدفمند و در راستای سؤالات پژوهش انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی است که روش‌های آموزشی امام رضا(ع) در برگیرنده فنون آسان ساز شامل دسته‌بندی مطالب، جملات کوتاه و بهره‌گیری از داستان؛ فنون جلب توجه مخاطب شامل تأکید بر اهمیت مطلب، استفاده از کلمات خطابی و استفاده از ادات تنبیه و تحضیض؛ شیوه‌های عینیت بخش شامل ذکر مثال و تشبیه و شیوه پرسش و پاسخ شامل طرح پرسش ابتدایی از سوی امام(ع) و پاسخ آن از سوی شاگرد با تأیید، تصحیح و تکمیل آن از سوی امام(ع)، طرح پرسش‌های احتمالی و پاسخ آن توسط امام(ع) و طرح پرسش ابتدا از سوی شاگرد و پاسخ توسط امام(ع) است. نتیجه آن که از میان روش‌های نام برده، پرسش و پاسخ از بیشترین اهمیت برخوردار است. استفاده از این روش توسط امام رضا(ع) سبب ایجاد روحیه پرسش‌گری در مخاطبان و موجب افزایش انگیزه یادگیری و شرکت فعال شاگرد در فرایند آموزش می شود و با تقویت قوه تفکر، تعمیق و تمرکز بر زوایای آموزش را در پی دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :روش‌های آموزشی؛ مسند الإمام الرضا(ع)؛ روایات؛ آسان سازی؛ عینیت بخشی