بررسی جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و ویژگی‌های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : ابراهیم ابراهیمی
پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : علی حسن بگی
پديدآورنده : اصغر طهماسبی بلداجی

سال پنجم / شماره پیاپی 17 / صفحه 7-34

چکیده :

جامعیت اسلام در معنای پاسخ‌گویی تام قرآن و عترت به نیازهای هدایتی انسان تا قیامت یکی از مهم‌ترین مباحثی محسوب می‌شود که در آموزه‌های رضوی مورد تأکید قرار گرفته است. در نگرش امام رضا‌(ع) دین اسلام از جامعیت مطلق در بیان امور هدایتی برخوردار است و تمام آن چه را که بشر در راه سعادت و کمال نیاز دارد بیان کرده است. یکی از مباحث مهم که در سعادت انسان مؤثر است و در آموزه‌های دینی به آن تأکید شده، مبحث اخلاق است که در ترسیم و جهت‌دهی به سبک زندگی اسلامی حائز اهمیت است. در دین اسلام بر اهتمام به فضایل اخلاقی و اجتناب از رذایل اخلاقی در تمام ابعاد زندگی تأکید و در این باره بایدها و نبایدهای اخلاقی در حیطه‌های مختلف زندگی بیان شده است. جستار پیش رو با محوریت سیره رضوی، جامعیت اسلام در ترسیم مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاق را در سه محور فردی، اجتماعی و اقتصادی بررسی و تحلیل کرده است و در این باره ضمن بررسی مبانی جهت دهنده به اخلاق اسلامی، مهم‌ترین ویژگی‌های هر محور را بیان کرده است؛ نتیجه آن که اخلاق با محوریت مبنای مهم الهی بودن، به تمام جوانب زندگی انسان در تمامی حیطه‌ها سمت و سو می‌دهد و با ارائه رویکردهای خاص، کمال و سعادت فرد، خانواده و جامعه را فراهم می‌کند که غایت آن رساندن به حیات طیبه‌ای است که قرآن کریم وعده آن را داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :جامعیت اسلام؛ امام رضا‌(ع)؛ اخلاق فردی؛ اخلاق اجتماعی؛ اخلاق اقتصادی