بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : موسی عبادی
پديدآورنده : نعمت اله به رقم
پديدآورنده : جلال سبحانی

سال پنجم / شماره پیاپی 20 / صفحه 19-31

چکیده :

بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان
سنجش و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی یکی از کلیدی‌ترین وظایف نظام آموزش در انواع آموزش‌های عمومی- تخصصی به‌شمار می‌رود. ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای معنویت دانشجویان برای رسیدن به سرحد کمال بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین با توجه به اهمیت تأثیر متون دینی بر رفتار و نگرش افراد، برای اطمینان یافتن از میزان اثربخشی برگزاری کلاس های بصیرت ­افزایی بر افزایش انگیزه دانشجو معلمان برای شرکت در چنین دوره‌هایی لازم به نظر می‌رسد پژوهش‌هایی انجام پذیرد تا بتوان رفتارهای مورد توقع را آزمود. این پژوهش با هدف تعیین میزان دانش‌افزایی دانشجو معلمان نسبت به جهان‌بینی آنها انجام گرفت. در این پژوهش کمّی به کمک دو نوع پرسش‌نامه با روایی قابل قبول یک بررسی آزمایشی بر روی 70 نفر از دانشجو- معلمان پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان در طول یک ترم انجام گرفته است. داده‌های به‌دست‌آمده از جامعة آماری با شاخص‌های آماری چون میانگین، انحراف معیار، همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیری در بوتة نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند و بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی از قبیل جدول، تعداد و درصد. داده‌ها نیز بررسی شده‌اند. نتایج پژوهش با دو آزمون t زوجی و بنفرونی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مجدد نشان می‌دهد که میان برگزاری دوره‌های معرفت افزایی و تغییر رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان رابطة بسیار معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر این است که درصد قابل توجهی بین میانگین جهان‌بینی اولیه و ثانویه دانشجویان وجود دارد و می­توان با مقایسة تأثیر دو سنجه بر متغیرها نتیجه گرفت که دورة آموزشی بر جهان‌بینی دانشجویان تأثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌های مقاله :آزمون؛ بررسی؛ خطبه؛ دانشجو معلم؛ دوره؛ متّقین