روش های تبلیغی امام رضا (ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : عنایت الله شریفی
پديدآورنده : محمد حسین خوانین زاده
پديدآورنده : حسام الدین خلعتبری لیماکی

سال پنجم / شماره پیاپی 19 / صفحه 149-176

چکیده :

بی تردید امام رضا (ع) به عنوان امام و پیشوای معصوم از روش هایی در تبلیغ و هدایت افراد جامعه استفاده کرده است . این پژوهش در صدد است به روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که امام رضا(ع) با چه روش هایی توانسته است آیین اسلام و مذهب شیعه را تبلیغ کند.
نگارنده تلاش کرده است که روش های تبلیغی امام رضا (ع) را بر اساس آیه 125 سوره نحل در سه بعد شناختی ، عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار دهد. منظور از روش های شناختی، روش هایی است که امام رضا(ع) می خواهد آگاهی مردم را درباره مبانی نظری و باورها تقویت کند که مهم ترین این روش ها تبین مبانی و جهان بینی اسلام، کاربست برهان و استدلال و خردورزی و عقل گرایی است. مراد از روش های عاطفی، روش هایی است که مبلغ می خواهد با کاربست آن ها از عواطف و گرایش های روحی و روانی افراد برای هدایت افراد استفاده کند که مهم ترین آن ها در سیره تبلیغی امام رضا(ع)، محبت و مهرورزی، تکریم شخصیت، موعظه، مخاطب شناسی و فرصت شناسی است.
روش های رفتاری، روش هایی هستند که مبلغ می‌خواهد با استفاده از این روش ها، ضمن تغییر و اصلاح رفتارهای نامناسب، رفتارهای مطلوب را در وی ایجاد و تثبیت کند. مهم ترین روش های تبلیغی رفتاری در سیره امام رضا(ع) عبارتند از: ارائه الگو، خطابه، مجادله به احسن، امر به معروف و نهی از منکر، تقیه، سفر به مراکز علمی و تربیت شاگردان و...

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ روش های تبلیغ امام رضا(ع)؛ تبلیغ؛ اسلام و تبلیغ دینی