نگاهى به « التعليقة على الكافى » ميرداماد - صفحه 303

نگاهى به «التعليقة على الكافى» ميرداماد ۱

قاسم جوادى

چكيده

نويسنده در اين مقاله، ضمن بيان مباحثى كه ميرداماد در تعليقه خود بدانها پرداخته است، نمونه هايى از تعليقات ميرداماد را به كتاب هاى العقل و الجهل، فضل العلم، التوحيد، باب حدوث العالم و اثبات المحدث و كتاب الحجة نمايانده است .
همان گونه كه در دهمين شماره اين فصل نامه، در معرفى كتاب الرواشح السماوية گفته شد، علاوه بر اشتهار ميرداماد (محمد باقر بن محمد حسينى استرآبادى م1041ق) در علوم عقلى، بخش وسيعى از تأليفات او در زمينه فقه و حديث است.
يكى از نوشته هايى كه وى در زمينه علوم نقلى به رشته تحرير در آورده است، كتاب التعليقة على الكافى است. آن گاه كه ميرداماد درصدد نگاشتن تعليقه اى بر كتاب كافى برآمد، دريافت كه بررسى اسناد روايات، بر بررسى متون و مضامين آنها مقدم است. به همين مناسبت، تصميم گرفت ابتدا در مجموعه اى موسوم به الرواشح السماوية، از علم درايه و احوال رواتْ سخن به ميان آورد و سپس به نوشتن تعليقات خود بر متون روايات كافى شريف بپردازد.
ميرداماد، نام كتاب خود را التعليقة على الكافى نهاد. اين كتاب در سال 1403ق، با

1.فصل نامه علوم حديث، ش ۱۵، بهار ۷۹، ص ۱۸۶ ۱۹۶.

صفحه از 314