مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : حکومت و مدیریت در نهج البلاغه
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 416
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

حکومت و مدیریت در نهج البلاغه

این کتاب در مقام تبیین حکومت و مدیریت در نهج البلاغه است. در سرتاسر مباحث کتاب، مطالب نهج البلاغه، محور قرار داده شده و به روش تشکیل خانواده حدیث، با تنقیح مطالب حدیثی، مطالب نهج البلاغه، تکمیل و آموزه های آن، دسته بندی و تدوین شده است.

این کتاب در مقام تبیین حکومت و مدیریت در نهج البلاغه است. در سرتاسر مباحث کتاب، مطالب نهج البلاغه، محور قرار داده شده و به روش تشکیل خانواده حدیث، با تنقیح مطالب حدیثی، مطالب نهج البلاغه، تکمیل و آموزه های آن، دسته بندی و تدوین شده است.

از قواعد مهم فهم نهج البلاغه، توجه به منابع و اسناد، جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ ایراد، مخاطب، موضوعات و اهداف آن است که در فهم مطالب و تدوین آن، لحاظ شده است.

کتاب در بر گیرنده چهار بخش است:

بخش اول، «حکومت در نهج البلاغه» که مهمترین مباحث حکومتی در نهج البلاغه، در این بخش دیده شده است.

بخش دوم، «اصول اداره امور» که در آن، مهم ترین قواعد حکومت و مدیریت در آموزه های نهج البلاغه، مطرح شده است.

بخش سوم، «نظام اداری» که در آن، مهمترین ساز و کارهای اداره امور بر اساس آموزه های نهج البلاغه، ارائه شده است.

بخش چهارم، «اخلاق اداری» که مبانی، تمهیدات و مقومات و مهمترین اصول اخلاقی برای حکومت و مدیریت، مطرح شده است.

در بخش نخست، پیدا کردن دیدی کلان در باره حکومت و محورهای اصلی آن، مد نظر است. بخش دوم، بیانگر اصولی است کلی که به عنوان اصول راهنما و حاکم بر روابط و مناسبات مدیریتی زمینه ساز دستیابی به اهداف حکومت است. بخش سوم، ساز و کارهای لازم برای تحقق حکومت تصویر شده در بخش نخست را ارائه می کند و بخش چهارم، ساختار اخلاقی لازم برای اداره حکومت و هر سازمانی را نشان می دهد.

در سازماندهی مطالب، نگاه به مباحث حکومت و مدیریت نگاه درون متنی بوده و آنچه در آموزه های نهج البلاغه و خانواده حديث آن یافت می شود، ارائه شده و نگاه برون متنی و برگرفتن قالبهای بیرونی و قرار دادن عبارات امام علی در آن استفاده نشده است.

مطالب چهار بخش یاد شده، در شانزده درس تنظیم شده است تا امر تدریس و مطالعه آن برای یک ترم درسی مشخص و سامان یافته باشد.

امید است مطالب ارائه شده، گوشه هایی از اندیشه و سيره حکومتی و مدیریتی امام علی در نهج البلاغه را در معرض دیدهها و دلها قرار داده و راهی برای فهم آنها و بهرهمندی عملی از آنها باشد.