بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : ناصر رفیعی
پديدآورنده : اعظم باباخانیاه
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی

سال هشتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 91-128

چکیده :

کار جوهر انسـان و مایـه سـعادت دنیـوی و اخـروی او اسـت. در اسـلام بـه مقولـه کـار و مؤلفـه های آن، اهمیـت بسـیاری داده شـده اسـت. تعـداد روایـات ذکـر شـده از پیـامبر اکرم(ص) و ائمـه معصـومین(ع) در موضـوع کـار و بایـدها و نبایـدهای آن، خـود گـواه صادقی بر این ادعا است. فرهنـگ کـار هـر جامعـه، نشـانه رشـد فکـری و اجتمـاعی آن جامعه می باشد که، اقتصاد سالم و پویا، از نتایج آن خواهد بود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)، فرهنگ کار، وجدان کاری، نظم و برنامه ریزی، محکم کـاری و اتقان